[.:Overdose Delusion:.]
ushi-shi-shi-shi-shi~
,
  &hellip